Kannustava palkkaus ja palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmällä tuetaan yrityksen tavoitteiden saavuttamista, ja se on keskeinen osa yrityksen johtamisjärjestelmää. Parhaiten se edistää näitä tavoitteita, jos se on riittävän joustava ja samalla koetaan oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi.

Palkkauksen kannustavuus edellyttää johdonmukaista palkkapolitiikkaa ja kunnossa olevia palkkaporrastuksia töiden vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja työsuorituksen perusteella.

Yleistä käsitystä oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta palkkauksessa edustaa samapalkkaisuusperiaate: samasta työstä ja samasta pätevyydestä sama palkka.

Samapalkkaisuusperiaate sisältää kaksi osaa:

  1. Työn vaativuuden periaate eli vaativammasta työstä enemmän palkkaa kuin vähemmän vaativasta työstä.
  2. Pätevyyden periaate eli henkilön parempi pätevyys antaa enemmän palkkaa kuin vähäisempi pätevyys.

Työpaikkakohtainen monipuolinen palkitsemisen kokonaisuus muodostuu useista eritasoisista, toisiaan täydentävistä elementeistä.

Tehdyn työn vaativuuden ja pätevyyden perusteella määritellään työehtosopimuksen mukainen peruspalkka, joko aikapalkka tai urakka-, palkkio- tai provisiopalkka. Niiden lisäksi käytössä voi olla erilaisia täydentäviä palkkaustapoja, kuten tulos- ja voittopalkkiot. Toimivuuden ratkaisee palkitsemisen kokonaisuus ja järjestelmien käytännön toteutus.

Asiakkaan ja esimiehen palaute sekä läpinäkyvyys oman panoksen ja saadun palkan välillä lisäävät työn mielekkyyttä. Osaamisesta voidaan palkita ohjaamalla henkilölle vaativampia töitä, pätevyyteen perustuvalla palkanosalla sekä parempiin tuloksiin kytketyillä palkkioilla.

Tavoitteiden saavuttaminen ja hyvien tulosten aikaansaaminen on henkilöstön yhteisten ponnistusten seuraus. Mitä paremmin henkilöstöllä on tiedossa käytössä olevien palkkaustapojen sisältö, tarkoitus ja tavoitteet sekä käytännön toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, sitä paremmin yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen sitoudutaan ja asetetut tavoitteet toteutetaan.

Palkka- ja palkitsemisjärjestelmien eri osat antavat henkilöstölle voimakkaan toimintaa ohjaavan viestin, joka on syytä ottaa huomioon järjestelmiä kehitettäessä.


Pohdittavaksi

  • Onko yrityksen palkkapolitiikka määritelty ja riittävästi kaikkien tiedossa?
  • Palkitaanko työsuorituksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta riittävästi?
  • Miten osaaminen on otettu huomioon palkkauksessa?
  • Ovatko palkkaperusteet kunnossa?
  • Vastaako määritelty työnvaativuus todellista vaativuutta?
  • Puututaanko epäkohtiin viipymättä?
  • Sopiiko palkkaustapa yrityksen tavoitteisiin ja työn luonteeseen?
  • Tunnetaanko yrityksessä palkitsemisen kokonaistarkastelun merkitys?