Innovaatiot

”Luovuus on arvokkain inhimillisistä resursseista. Ilman luovuutta ei olisi kehitystä, vaan toistaisimme samoja malleja loputtomasti.”  – Edward de Bono

Miksi innovaatiot?

Markkinat muuttuvat entistä nopeammin ja ovat vaikeammin ennakoitavia. Tarvitsemme nopeaa reagointia muutoksiin. Reagointi-impulssin saamiseksi korostuu asiakasrajapinnassa työskentelevien merkitys asiakastiedon tuottamisessa.

Suomalainen talous verkostoituu. Verkostoitumisen ja ulkoistamisten myötä innovaatioiden tuottaminen hajautuu yrityskentässä laajemmalle ja pienempiin yrityksiin, joissa ei usein ole samanlaista erikoistunutta tuottavuuteen ja kehittämiseen erikoistunutta henkilöstöä kuin suuremmissa yrityksissä. Ne joutuvat innovoimaan osallistamalla siihen henkilöstöään laajemmin.

 

Verkostoituminen lisää innovaatiovoimaa, kun erilaisia ydinosaamisalueita omaavat organisaatiot saman pöydän ääressä suunnittelevat yhteisiä tuotteita ja palveluja. Suomaisen talouden kannalta merkittävää on, että innovaatioiden pohjalta luodut tuotteet ovat vaikeasti kopioitavissa ja niiden tuotantoa tai palveluprosesseja ei ainakaan nopealla aikajänteellä kopioida ulkomaille.

Mikä on innovaatio?

Innovaatio on asioiden tutkimista ja yhdistelemistä uusin ja usein epätavallisinkin keinoin. Se on halukkuutta ja ajatustyötä kehittää uusia ratkaisuja. Innovaatio syntyy usein ryhmäideoinnin tuloksena, jossa toisen idea herättää kumppaneissa lisäajatuksia. Parhaimmillaan näistä oivallusketjuista syntyy keksinnön kautta uusi tuote, tuotantotapa, palvelu tai esine.

 

Pelkkä idea tai keksintö ei aina ole innovaatio. Yksittäinen innovaatio voi olla teknologinen innovaatio, liiketoimintainnovaatio tai sosiaalinen innovaatio. Se voi olla myös kokonaisratkaisu tai systeeminen innovaatio, jossa yhdistyvät teknologian, liiketoiminta- ja sosiaaliset innovaatiot.

Innovaatiot tärkeämpiä kuin koskaan

Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosesseja Suomessa on hiottu ja ne ovat kohtuullisella tasolla. Sitä vastoin innovaatiosuunnittelussa olemme lapsenkengissä. Innovaatiot koetaan edelleen myyjien ja suunnittelijoiden omiksi projekteiksi, joihin työprosessien muilla toimijoilla tai asiakkaiden edustajilla ei ole asiaa.

Innovaatioiden määrää ja näkökulmia voidaan lisätä ja monipuolistaa ottamalla koko työprosessin henkilöstö mukaan uusien ratkaisujen ideoimiseen. Innovaatioiden määrän lisäämisellä mahdollistetaan onnistumisten ja uusien läpimurtojenkin lisääntyminen.

Miten innovaatioita saadaan aikaan?

Tapa, millä innovaatioita tuotetaan, on tulevaisuuden kilpailutekijä. Innovaatioita on totuttu pitämän asiantuntijoiden yhteisten aivoriihien tuloksina. Nyt on tarve laajentaa innovaatiotoiminta koskemaan myös työssä harjaantumisen myötä saavutettua asiantuntemusta. Yhdistämällä laajennetaan näkökulmia ja kokemusmaailmaa, josta uusia innovaatioita ammennetaan.

 

Työvoiman koulutustason nousu on lisännyt kaikille organisaatiotasoille ihmisiä, joilla kyky nähdä kokonaisuuksia. Työ on muuttumassa kaikilla tasoilla enemmän tieto- ja ajattelutyöksi, jossa kaikki osallistuvat ongelmien ratkaisemiseen.

Innovaatiot syntyvät ryhmissä

Innovaatiot syntyvät ryhmissä, jossa hyvin tunnevaltaisesti tuotetaan uusia ja omia rajoja koettelevia ratkaisuja. Ne edellyttävät luovuutta, rohkeutta, toivoa, aikaa ja motivaatiota. Luovuutta tarvitaan vanhasta luopumiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen. Rohkeutta puolestaan tarvitaan ideoiden esittämiseen, koska innovaatioiden tuottaminen asettaa ihmiset alttiiksi haavoittuvaisuudelle ja joskus joutuu taistelemaan kyseenalaistamisia vastaan.  Motivaatio herättää intoa paneutua asiaan ja saada valmista aikaan.

Haasteet esimiestyölle

Miten muuttaa painostus uteliaisuudeksi? Johtamisen mysteeri on luottamuksen aikaansaaminen ja herättää ihmisten kiinnostus ja uteliaisuus kokeilla uusia työtapoja. Hyvin menestyvissä organisaatioissa viisasten kivi on löytynyt, mutta enemmistö yhteisöistä ihmettelee, miksi ihmiset eivät innokkaammin ole luomassa uutta. Innovaatioiden syntyminen ei tarvitse aina johtaa suuriin keksintöihin, vaan on tyypillisesti pienten parannusten tekemistä.