Hyvä ammattitaito – Työpaikkojen osaamishaaste

Osaaminen ja innovaatiot ovat suomalaisen työelämän tärkeimmät resurssit. Osaamista voidaan lisätä rekrytoimalla työpaikan ulkopuolista asiantuntemusta tai kehittämällä oman henkilöstön osaamista. Oman henkilöstön osaamisen lisääminen on taloudellista, antaa uutta vireyttä henkilöstön työssä jaksamiselle ja työmotivaatiolle. Toisaalta työpaikkakulttuuri tarvitsee aika ajoin uusia tuulia, joita voi saada uusien henkilöiden rekrytointien myötä.

Toimintaympäristön muutokset ja työpaikan organisaatiomuutokset sekä niistä johtuva työkierto aiheuttavat työtehtävien muutoksia ja uusia osaamisvaatimuksia. Aikuiskoulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta onkin tullut koko suomalaisen työelämän haaste.

Työyhteisön osaaminen

Organisaation menestyminen edellyttää osaavaa strategista päätöksentekoa ja sujuvia toimintaprosesseja, joissa päätökset toteutetaan. Osaamisen professori toteaa, että ihmisten hyvä ammatillinen osaaminen on organisaation osaamisen minimi. Minimin yli päästään, kun hyvän ammattitaidon omaavat ihmiset pystyvät yhdessä kehittämään toimintaa ja ratkaisemaan ongelmia.

Työyhteisön osaaminen muodostuu

 • ihmisten osaamisesta: tiedoista, taidoista, kokemuksesta ja yhteistyöverkostoista
 • työyhteisön rakenteellisesta osaamisesta: toimintatavoista, kulttuurista, organisatorisesta muistista, fuusiota edeltävistä toimintatavoista ja kulttuureista
 • tiedon ja osaamisen käyttöä mahdollistavista prosesseista, ryhmätoiminnasta ja yhteisen kehittämisen foorumeista
 • yhteistyöverkostoista ja kumppaneista, joiden kanssa vaihdetaan kokemuksia ja sovelletaan käytäntöön verkoston tuloksellisimpia toimintatapoja.

Yksilötason osaaminen

Yksilötason osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, asenteista, kokemuksesta ja yhteistyöverkostoista. Osaamisesta käsitetään työyhteisössä laajemmin yksilön kompetenssina, jolloin osaamiseen liitetään pätevyys ja kyvykkyys sekä sosiaaliset taidot.

Työyhteisön ja henkilöstön osaamistarpeisiin vaikuttavat

 • kansainvälisen työnjaon muutokset
 • verkostoissa tapahtuva suunnittelu ja tekeminen
 • työvoiman vaihtuvuudesta aiheutuvat muutokset
 • työn luonteen muutokset ja työsuhteiden moninaistuminen
 • johtamisen ja organisoinnin muutokset.

Työssä oppiminen on tehokkainta

Työssä oppimisen mallintamisella ja systematisoimalla päästään satunnaisuudesta säännöllisyyteen ja huomioidaan sekä yksilön että työyhteisön oppiminen. Työssä oppiminen on tärkein tapa työssä kehittymiseen ja oppia uusia parempia työmenetelmiä ja -tapoja.

Työelämä muuttuu vauhdilla ja asettaa työpaikoille jatkuvia kehittymisen tarpeita. Työpaikan ulkopuolista koulutustakin tarvitaan, mutta sitä ennen on hyödynnettävä työpaikan omat oppimismahdollisuudet. Osaamisen johtaminen ja sitä tukevat menetelmät ovat esimiesten keskeinen vastuualue.

Tilannesidonnainen oppiminen

Arjen työ sisältää enemmän oppimisen mahdollisuuksia, kuin yleensä ajatellaan. Oppiminen vaatii pysähtymistä. Työprosessissa huomattua virhettä ei saa ohittaa, vaan käyttää sen mahdollistamat opinmahdollisuudet.

Prosessivirheen käsittely, näkökulmana työssä oppiminen:

 • Kootaan henkilöstö, joiden työhön prosessivirhe vaikuttaa.
 • Tutkitaan ja arvioidaan mistä virhe johtuu ja miten se on syntynyt.
 • Pohditaan yhdessä, miten prosessia muutetaan, jotta sama virhe ei enää toistu.
 • Kuvataan ja dokumentoidaan virhe ja oivallukset sen korjaamiseksi työnopastuksen tueksi.

Työssä oppiminen on tehokasta, kun

 • vuorovaikutuksessa syntyy oivalluksia
 • tilanne motivoi ja pakottaa keskittymiseen, yhteinen kehittämiskohde
 • kokemuksia jaetaan vanhemmilta nuorille ja nuorilta vanhemmille
 • tieto, taito, ratkaisukyvyt ja yhteinen toiminta ryhmässä laajaa
 • yksilön ja työyhteisön taidot yhdistetään.

Muita työssä oppimisen malleja

 • oppisopimuskoulutus
 • työparityöskentely
 • työkierto
 • pienprojektit
 • parhaista käytännöistä oppiminen (Benchmarking)
 • opintomatkat
 • Mentor- toiminta
 • monitaitoisuuden kehittäminen – erityisosaaminen
 • kriittisten osaamisalueiden varmistaminen
 • esimiehen asiantuntijaverkosto
 • ongelmien ratkaisutilanteet.